Via Mundo

Представление

Прочетете официалното описание

Via Mundo оÑновно

Ðа наÑ

Via Mundo е бÑазилÑка оÑганизаÑиÑ, ÑпеÑиализиÑана в кÑлÑÑÑни обÑазоваÑелни и ÑабоÑни пÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑогÑами. ÐÑновава Ñе в Сао ÐÑиÑ, ÐаÑанÑао, ÐÑÐ°Ð·Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¸ е оÑнована пÑез 1999 г. Ð¾Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑодимоÑÑÑа Ð¾Ñ Ð·Ð°Ñилване на дейноÑÑÑа на междÑкÑлÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½, какÑо и Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÑÑÑаване на ÐÑÐ°Ð·Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¸ Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð¸Ñ ÑевеÑоизÑоÑен Ñегион каÑо обÑазоваÑелни и ÑÑÑиÑÑиÑеÑки деÑÑинаÑии.

ÐаÑаÑа оÑганизаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð³Ñади ÑепÑÑаÑиÑÑа Ñи каÑо една Ð¾Ñ Ð¿Ð¸Ð¾Ð½ÐµÑÑкиÑе агенÑии в ÑевеÑниÑе и ÑевеÑоизÑоÑниÑе Ñайони на ÑÑÑанаÑа заÑади пÑÑкаÑа вÑÑзка Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодни оÑганизаÑии, за ÑвоÑÑеÑÑвоÑо и пÑоÑеÑионализма Ñи в ÑабоÑаÑа Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодно обÑазование и за добÑоÑо каÑеÑÑво на ÑвоиÑе пÑогÑами и ÑÑлÑги.

ÐÑ ÑамоÑо наÑало, оÑвен паÑÑнÑоÑÑÑвоÑо Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодни оÑганизаÑии, Via Mundo Ñазвива меÑÑни паÑÑнÑоÑÑÑва Ñ Ð½Ð°Ñални и ÑÑедни ÑÑилиÑа, езикови ÑÑилиÑа, какÑо и Ñ ÑаÑÑни и обÑеÑÑвени колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи.

ÐÑез 2001 г. Via Mundo ÑÑаÑÑиÑа пÑогÑамаÑа Ñи "ÐÑогÑама за виÑÑи ÑÑилиÑа в ÐÑазилиÑ" (Programa de Intercâmbio Cultural no Brasil), пÑевÑÑÑайки Maranhão и бÑазилÑÐºÐ¸Ñ ÑевеÑоизÑоÑен Ñегион в кÑлÑÑÑни деÑÑинаÑии за ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑениÑи.

ÐÑ 2006 г. наÑам поÑÑавиÑме ÑÑÑденÑи в бÑазилÑки ÑаÑÑни колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи Ñ Ñел наÑÑÑÑаване на обÑазоваÑÐµÐ»Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½ на по-виÑоко ниво.

ÐÑиÑки Ñези вÑодÑÑи пÑогÑами попÑлÑÑизиÑÐ°Ñ Ð±ÑазилÑкаÑа кÑлÑÑÑа и поÑÑÑгалÑÐºÐ¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº на междÑнаÑодно ниво и пÑедÑÑавÑÑ Ð±ÑазилÑкиÑе обÑазоваÑелни и ÑÑÑиÑÑиÑеÑки вÑзможноÑÑи на ÑвеÑа.

ÐÑÑго поÑÑижение бе ÑазвиÑиеÑо на паÑÑнÑоÑÑÑва Ñ Ð¾ÑганизаÑии в дÑÑги бÑазилÑки дÑÑжави, какÑо и ÑакÑа, Ñе оÑвен ÑÑÑденÑи и пÑоÑеÑионалиÑÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑаÑа дÑÑжава вÑе повеÑе и повеÑе пÑÑниÑи Ð¾Ñ Ð´ÑÑги меÑÑа в ÐÑÐ°Ð·Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¸ Ð¾Ñ ÑÑжбина Ñа избÑали Via Mundo за Ñвои ÐеждÑкÑлÑÑÑна оÑганизаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° обмен.

Via Mundo Intercâmbio e Turismo Ñе гоÑдее, Ñе е меÑÑна и в ÑÑÑоÑо вÑеме глобална оÑганизаÑиÑ, допÑинаÑÑйки за ÑазÑиÑÑванеÑо на ÑÑÑденÑиÑе и пÑоÑеÑионалниÑе ÑоÑизонÑи ÑÑез каÑеÑÑвени кÑлÑÑÑни обÑазоваÑелни пÑогÑами в ÑÑжбина и в ÐÑазилиÑ.

ÐаÑаÑа миÑиÑ

ÐодобÑÑване на каÑеÑÑвоÑо на Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе и пÑоÑеÑионалиÑÑиÑе ÑÑез кÑлÑÑÑно обÑазование и ÑабоÑни пÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑогÑами, коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð³Ð°ÑиÑелни пÑеживÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑаÑÑеж.

ÐаÑаÑа визиÑ

ÐаÑо иноваÑÐ¾Ñ Ð¸ ÑÑвÑеменна оÑганизаÑиÑ, ÑпеÑиализиÑана в кÑлÑÑÑни обÑазоваÑелни и ÑÑÑдови пÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑогÑами в ÑÑжбина и в ÐÑазилиÑ, какÑо и ÑпÑавка за оÑлиÑни поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² обÑлÑжванеÑо и каÑеÑÑвоÑо.

Via Mundo изгÑади ÑвоÑÑа ÑепÑÑаÑÐ¸Ñ ÐºÐ°Ñо една Ð¾Ñ Ð¿Ð¸Ð¾Ð½ÐµÑÑкиÑе агенÑии в ÑевеÑоизÑоÑниÑе Ñайони на ÑÑÑанаÑа заÑади пÑÑкаÑа вÑÑзка Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодни оÑганизаÑии, заÑади ÑвоÑÑеÑÑвоÑо и пÑоÑеÑионализма Ñи.

Места

Сао Луис

Address
São Luís (headquarters) Rua do Ipês, Qd.50, Casa 07 Renascença I - São Luís, Maranhão - Brasil CEP: 65075-200
Сао Луис, Щат Маранхао, Бразилия