Humboldt-Institut e.V.

Представление

Прочетете официалното описание

The Humboldt-Institut

РпоÑледниÑе 40 години повеÑе Ð¾Ñ 60000 ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´ 160 ÑÑÑани, изÑледвани немÑки Ñ Humboldt-Institut. Това пÑави Humboldt-Institut един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-големиÑе и най-опиÑниÑе доÑÑавÑиÑи на немÑки каÑо ÑÑжд език. СÑÑемежÑÑ Ð½Ð° Humboldt-Institut винаги е била да пÑедлагаме най-добÑиÑе немÑки кÑÑÑове и да Ñе гаÑанÑиÑа бÑÑзо и еÑекÑивно обÑÑение за вÑиÑки ÑÑÑденÑи. ÐнÑензивен кÑÑÑ Ð¿Ð¾ немÑки език Ñе пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð² 17 локаÑии в ÐеÑманиÑ, ÑеÑиÑи Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо - Berlin Mitte, ÐонÑÑанÑ, ÐинденбеÑг и Bad Schussenried - Ñа оÑвоÑени ÑелогодиÑно. The Humboldt-Institut пÑедлага кÑÑÑове по немÑки език за вÑиÑки вÑзÑаÑÑови гÑÑпи и езикови нива.

Class Size

ÐаÑиÑе клаÑове ÑÑÑÑоÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ñибл. 10 кÑÑÑиÑÑи. С ÑакÑв малÑк ÑазмеÑ, Ñе иÑкаÑе да Ñе ÑвеÑиÑе, Ñе индивидÑалноÑо внимание е оÑделено на вÑеки един Ñовек. ТÑй каÑо ние Ñе ÑокÑÑиÑаме много вÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼ÑникаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñод на езика, а не да Ñе пÑенебÑегва гÑамаÑика, ние гаÑанÑиÑаме, за да напÑави вÑеки ÑÑеник за ÑÐ°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¸ да ÑÑаÑÑва ÑÑко ÑÑез огÑаниÑаване на бÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÑÑаÑÑниÑиÑе в гÑÑпа.

Humboldt-Institut ÐÐ

Ðзикови Levels

Ðие пÑедлагаме до 6 ÑазлиÑни езикови ÑавниÑа, Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñо наÑинаеÑи до много напÑеднали, или, в ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ ÐвÑопейÑкаÑа ÑеÑеÑенÑна Ñамка, нива A1-C2.

РазпиÑание

Ðо вÑеме на инÑензивен кÑÑÑ, наÑиÑе вÑзÑаÑÑни Ð¸Ð¼Ð°Ñ 5 ÑÑока по 45 минÑÑи вÑÑка ÑÑÑÑин, каÑо Ñе запоÑне в 8.30 ÑаÑа ÑÑÑÑинÑа и ÑабоÑÑÑ Ð´Ð¾ 13:00, в Ñова ÑиÑло два пÑобива. Рпонеделник Ñледобед, Ñе има един ÑÑок Ð¾Ñ 14:15 до 15:00. ÐÑ Ð²ÑоÑник и ÑеÑвÑÑÑÑк Ñе има две поÑки Ð¾Ñ 14:15 до 15:45.

ТеÑÑове

ÐÑиÑки кÑÑÑиÑÑи Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ ÑедмиÑен изпиÑ, койÑо обÑваÑа ÑÑлоÑо ÑÑдÑÑжание на кÑÑÑа пÑеподава пÑедÑоднаÑа ÑедмиÑа, Ñака Ñе ÑÑÑденÑиÑе, Ñака и за ÑÑиÑелиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° напÑавÑÑ Ð¾Ñенка на напÑедÑка, поÑÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ñ Ð² немÑÐºÐ¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº. РкÑÐ°Ñ Ð½Ð° ниво, Ñе има допÑлниÑелен "ниво на изпиÑ", койÑо ÑÑÑбва да бÑде пÑÐ¸ÐµÑ Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñм 75%, за да може да пÑеминеÑе кÑм ÑледваÑаÑа езиковоÑо ниво.

ÐомаÑна ÑабоÑа

ÐаÑиÑе вÑзÑаÑÑни ÑÑÑо Ñе оÑаква да Ñе напÑавÑÑ Ð½Ñкои домаÑна ÑабоÑа вÑеки ден, но Ñе вÑе оÑе Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑаÑÑÑно вÑеме за извÑнклаÑни дейноÑÑи.

ÐилиÑни ÑÑилиÑа

РнаÑиÑе жилиÑни ÑÑилиÑа ÑÑениÑиÑе оÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑÑоÑо кампÑÑа, кÑдеÑо Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñвои ÑÑоÑи, коиÑо има, ÑазбиÑа Ñе, много пÑедимÑÑва за наÑиÑе кÑÑÑиÑÑи: Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²ÑиÑки ÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°ÐµÐ´Ð½Ð¾, пÑекаÑÐ²Ð°Ñ Ñледобед, веÑÐµÑ Ð¸ пÑез ÑикендиÑе заедно, Ñака Ñе е много леÑно за Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° напÑавÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ нови пÑиÑÑели Ð¾Ñ ÑазлиÑни ÑÑÑани в кÑаÑÑк пеÑиод Ð¾Ñ Ð²Ñеме.

ÐÑакÑика German пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ½

ÐаÑиÑÑ ÐµÐºÐ¸Ð¿ Ñе Ñе опиÑа да ÑÑздаде ÑÑвÑÑво на едно голÑмо междÑнаÑодно ÑемейÑÑво в Humboldt-Institut, кÑдеÑо вÑиÑки ÑÑениÑи Ñа инÑегÑиÑани и когаÑо немÑкиÑÑ ÐµÐ·Ð¸Ðº е единÑÑвениÑÑ ÐµÐ·Ð¸Ðº, говоÑен. ÐаÑо вÑзможноÑÑ Ð´Ð° Ñе ÑпÑажнÑваÑе на ÑÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ½, доÑи и извÑн клаÑнаÑа ÑÑаÑ, Ñе ÑÑкоÑи пÑоÑеÑа на обÑÑение невеÑоÑÑно, какÑо и ÑвелиÑаване на моÑиваÑиÑÑа на ÑÑÑденÑиÑе.

Места

Берлин

Humboldt-Institut e.V. (Berlin)

Address
Invalidenstrasse 19
10115 Берлин, Берлин, Германия
Телефон
+49 7522 988 0

Констанц

Humboldt-Institut e.V. (Constance)

Address
Mainaustrasse 172
78464 Констанц, Баден-Вюртемберг, Германия
Телефон
+49 7522 988 0

Lindenberg im Allgäu

Humboldt-Institut e.V. (Lindenberg)

Address
Humboldt-Institut e.V. Ellgasser Str. 42, Lindenberg im Allgäu
88161 Lindenberg im Allgäu, Бавария, Германия
Телефон
+49 7522 988 0

Лош Шусенрид

Humboldt-Institut e.V. (Bad Schussenried)

Address
Humboldt-Institut e.V. Zellerseeweg 11 Bad Schussenried
88427 Лош Шусенрид, Баден-Вюртемберг, Германия
Телефон
+49 7522 988 0