Caherconnell Archaeology Field School

Представление

Прочетете официалното описание

Caherconnell - една Ð¾Ñ Ð¸ÑландÑкиÑе пÑемиеÑни аÑÑеологиÑеÑки ÑÑебни заведениÑ

ÐаÑаÑа Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ Ð·Ð° Caherconnell Archaeology Field School е да оÑигÑÑи незабÑавими аÑÑеологиÑеÑки пÑеживÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ñегион Burren.

РпаÑÑнÑоÑÑÑво Ñ ÐаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð½Ð° ÐÑÐ»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð² ÐалÑей, ние Ñе ÑÑÑемим да оÑигÑÑим най-добÑоÑо аÑÑеологиÑеÑко обÑазование, какÑо и кÑлÑÑÑен елеменÑ, койÑо вижда ÑÑениÑиÑе да взаимодейÑÑÐ²Ð°Ñ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾ Ñ Ð¼ÐµÑÑниÑе ÑоÑа.

ÐаÑо да избеÑем Caherconnell Archaeology Field School ?

 • ÐзкаÑайÑе Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð½Ð¸Ðº до пеÑÑк и изÑледвайÑе и ÑÑеÑе пÑез Ñикенда.
 • Ще пÑекоÑÑваÑе кÑалÑкоÑо ÑелиÑе Ð¾Ñ 10-Ñи век.
 • ÐолиÑеÑÑвоÑо и каÑеÑÑвоÑо на оÑкÑиÑиÑе аÑÑеÑакÑи е впеÑаÑлÑваÑо.
 • Този ÑÐ°Ð¹Ñ Ðµ Ð¾Ñ Ð¾Ð³Ñомно знаÑение за иÑландÑкаÑа аÑÑеологиÑ, пÑÑваÑа по Ñода Ñи, коÑÑо Ñе бÑде изкопана.
 • РазгледайÑе маÑеÑиалнаÑа кÑлÑÑÑа, иÑÑоÑиÑÑа, икономиÑеÑкаÑа, полиÑиÑеÑкаÑа и ÑоÑиалнаÑа ÑÑÑÑкÑÑÑа.
 • РазбеÑеÑе и ÑабоÑеÑе Ñ Ð½Ð°ÑиÑе виÑоки ÑÑандаÑÑи за изкопни ÑабоÑи.
 • УмениÑÑа, коиÑо наÑÑаваÑе ÑÑк, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÑкÑде по ÑвеÑа.
 • Ðа да оÑигÑÑим вÑзможно най-добÑоÑо обÑÑение и опиÑ, огÑаниÑаваме ÑазмеÑиÑе на гÑÑпаÑа до 20.
 • ÐаÑеÑо ÑÑоÑноÑение ÑÑеник-ÑÑиÑел е 5 кÑм 1
 • ÐпиÑайÑе вÑиÑко Ñова в безопаÑна, конÑÑолиÑана ÑÑеда.
 • ÐземеÑе заÑемеÑÑваÑÐ¸Ñ Ð¸ÑландÑки пейзаж The Burren и Wild Atlantic Way.

ÐÑиÑко Ñе гÑижи - оÑганизиÑаме наÑÑанÑване, ÑÑана, ежедневен ÑÑанÑпоÑÑ, ÑÑене пÑез Ñикенда, лекÑии на мÑÑÑо и ежедневно обÑÑение. ÐлаÑе и Ñе пÑиÑÑединеÑе кÑм оÑбоÑа!

Радвай Ñе на вÑиÑки аÑÑеологиÑеÑки инÑÑиги в ÐаÑконел, ÐÑландиÑ. РплоÑадкаÑа Ñе намиÑÐ°Ñ Ð¸ ÑÑи каменни кÑепоÑÑи, веÑоÑÑна погÑебална могила Ð¾Ñ ÐºÑÑнаÑа бÑонзова епоÑа, ÑÑаÑинна полÑÑна ÑиÑÑема, две погÑебални камÑни Ð¾Ñ Ð±ÑонзоваÑа епоÑа, дÑевни жилиÑни комплекÑи и пÑаиÑÑоÑиÑеÑка кÑÑа.

ÐÑаÑик на кÑÑÑа 2018 за една Ð¾Ñ Ð¸ÑландÑкиÑе ÐÑландÑки ÑÑилиÑа по аÑÑеологиÑ

6 ÑедмиÑи ÐомбиниÑан кÑÑÑ: SS109 / SS110 / SS112 - (18 ECTS или 9 кÑедиÑни ÑаÑа) 6 ÑедмиÑи

 • 27 май - 5 Ñли 2019 г.
 • 10 Ñни - 19 Ñли 2019 г.
 • 24 Ñни - 2 авгÑÑÑ 2019 г.

4 ÑедмиÑи ÐомбиниÑан кÑÑÑ: SS109 / SS110- (12 ECTS или 6US кÑедиÑни ÑаÑове) 4 ÑедмиÑи

 • 27 май - 21 Ñни 2019 г.
 • 8 Ñли - 2 авгÑÑÑ 2019 г.

ÐÑведение в аÑÑеологиÑеÑкоÑо изÑледване: SS112- (6ECTS или 3US кÑедиÑни ÑаÑове) 2 ÑедмиÑи

 • 24 Ñни - 5 Ñли 2019 г.

ÐÑведение в аÑÑеологиÑеÑкиÑе Ñазкопки: SS109- (6ECTS или 3US кÑедиÑни ÑаÑове) 2 ÑедмиÑи

 • 27 май - 7 Ñни 2019 г.
 • 8 Ñли - 19 Ñли 2019 г.
 • 22 Ñли-2 авгÑÑÑ 2019 г.

Ðеждинен аÑÑеологиÑеÑки Ñазкопки: SS110- (6ECTS или 3US кÑедиÑни ÑаÑове) 2 ÑедмиÑи

 • 10 Ñни - 21 Ñни 2019 г.
 • 22 Ñли-2 авгÑÑÑ 2019 г.

ÐпиÑайÑе аÑÑеологиÑÑа в ÐÑÐ»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ñ Ñазлика

ÐÑемеÑо ви ÑÑк Ñе ви помогне да ÑабоÑиÑе Ñ Ð½Ñкои Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе иÑландÑки аÑÑеолози пÑез Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¸ нÑкои Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе иÑландÑки ÑазговоÑниÑи пÑез ноÑÑа!

ÐпиÑÑÑ Ð² Caherconnell Archaeology Field School е едно, коеÑо ÑкоÑо нÑма да бÑде забÑавено и Ñе позволи на ÑÑÑденÑиÑе да изпиÑÐ°Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑоÑо Ð¾Ñ Ð¸ÑландÑкаÑа аÑÑÐµÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¸ кÑлÑÑÑа наведнÑж.

Ðко иÑкаÑе да наÑÑиÑе ÑмениÑÑа на аÑÑеологиÑеÑкаÑа ÑеÑенна ÑабоÑа по забавен и вÑе пак пÑоÑеÑионален наÑин - кÑдеÑо е налиÑе академиÑен кÑÐµÐ´Ð¸Ñ - Caherconnell Archaeology Field School е единÑÑвеноÑо мÑÑÑо за ваÑ.

ÐаÑÑанÑване

ÐаÑÑанÑване в ÐÑÑеологиÑеÑкаÑа Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°Ð·Ð¸Ñ Ñе оÑигÑÑÑва Ð¾Ñ ÐÑлаÑа ÑÐ°Ð¼Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð² ÑоÑел Imperial, Lisdoonvarna.

ХоÑел Imperial Ñе намиÑа в ÑÑÑÑеÑо на Lisdoonvarna в СевеÑна ÐлеÑ, ÐÑландÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ÑÑоÑиÑеÑки Спа гÑад, ÑвеÑовно извеÑÑен Ñ Ð¼ÑзикаÑа Ñи и е домакин на ÐµÐ¶ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑеÑÑивал за ÑваÑовÑÑво пÑез ÑепÑемвÑи. ХоÑелÑÑ Ð¿Ñедлага Ñникална комбинаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¿ÑиÑÑелÑко обÑлÑжване и Ñопло гоÑÑопÑиемÑÑво. СвеÑлиÑÑ Ð¸ пÑоÑÑоÑен Ñайон на ÑеÑепÑиÑÑа е идеално мÑÑÑо за поÑивка, заедно Ñ Ð´Ð²Ð° ÑÑÑни Ñалона. СÑÑденÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе наÑладÑÑ Ð½Ð° пÑлна иÑландÑка или конÑиненÑална закÑÑка вÑÑка ÑÑÑÑин, пÑеди да пÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð¾ Caherconnell и веÑеÑÑ Ñ 3 ÑÑÑиÑ, когаÑо Ñе завÑÑÑÐ°Ñ Ð² ÐмпеÑиал вÑÑка веÑеÑ. ÐакÑÑкаÑа и веÑеÑÑÑа Ñе покÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ ÑакÑиÑе Ðи.

** ÐоÑади много ниÑкоÑо ÑÑоÑноÑение ÑÑÑденÑ-ÑÑиÑел (5: 1) има огÑаниÑен бÑой меÑÑа **

Места

Creggaun

Address
Caherconnell Stone Fort, Caherconnell, Carron, Kilfenora, Co Clare. Ireland
V95 XD73 Creggaun, Окръг Клеър, Република Ирландия