IEEF Instituto Español para la Educación y la Formación

Представление

Прочетете официалното описание

Ðои Ñме ние

IEEF Ñе Ñажда Ð¾Ñ ÐµÐ½ÑÑÑиазма и ÑабоÑаÑа на ÐаÑÐ»Ð¾Ñ ÐазаÑо, койÑо Ñлед каÑо Ñе поÑвеÑи на обÑÑениеÑо Ñи Ð¾Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸, ÑеÑи да ÑазÑабоÑи ÑÐ²Ð¾Ñ ÑобÑÑвена меÑодологиÑ, наÑоÑена кÑм поÑÑиганеÑо на двеÑе оÑновни Ñели на вÑеки ÑÑеник: да поÑÑигне еÑекÑивно обÑÑение и да полÑÑи добÑа ÑабоÑа.

ÐÑÑвонаÑално ÐнÑÑиÑÑÑÑÑ Ðµ лиÑен пÑоекÑ.

След поÑÑи 10 години, поÑвеÑени изклÑÑиÑелно на обÑÑениеÑо, ÐÑпанÑкиÑÑ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð·Ð° обÑазование и обÑÑение има два ÑеÑеÑенÑни ÑенÑÑÑа в ÐадÑид. Ðдин в ÑенÑÑÑа на гÑада (Avenida de América) и дÑÑг в Móstoles (Calle Villaamil), коиÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе пÑоÑеÑионалиÑÑи и ÑÑиÑели Ð¾Ñ Ð²ÑÑка ÑпеÑиалноÑÑ. ÐонаÑÑоÑÑем IEEF е акÑедиÑиÑана и пÑеÑÑижна инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на обÑÑениеÑо, какÑо лиÑно, Ñака и диÑÑанÑионно.

ÐÑновноÑо поÑÑижение на IEEF и наÑеÑо най-добÑо пиÑмо за вÑвеждане Ñа ÑÑÑденÑиÑе, коиÑо попÑÐ»Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°ÑиÑе кÑÑÑове и ÑледваÑаÑа им пÑоÑеÑионална ÑÑаекÑоÑиÑ: виÑÐ¾ÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÑÑениÑиÑе, коиÑо намиÑÐ°Ñ ÑабоÑа Ñлед обÑÑение в IEEF.

Ðие Ñме ÑазвÑлнÑвани за ваÑеÑо бÑдеÑе. Ðека ви помогнем да поÑÑигнеÑе вÑиÑкиÑе Ñи пÑоÑеÑионални Ñели.

109929_2.jpg

Ðак ÑабоÑи?

ФакÑлÑеÑ: ÐÑоÑеÑоÑиÑе на IEEF Ñа пÑоÑеÑионалиÑÑи Ñ Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² ÑвоиÑе облаÑÑи, коиÑо Ñа ÑабоÑили вÑÑÑÑ Ñова, коеÑо ÑеÑниÑе ÑÑÑденÑи ÑÑаÑ, Ñака Ñе Ñе Ñа напÑлно наÑÑно Ñ ÐºÐ°ÐºÐ²Ð¾ ÑÑÑбва да Ñе ÑÑи пÑоÑеÑионалиÑÑ. ÐÑколко Ð¾Ñ ÑÑÑ Ñа в академиÑÑа Ð¾Ñ ÑамоÑо Ð¼Ñ ÑÑздаване. УÑаÑÑиеÑо на пÑеподаваÑелÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑÑав е една Ð¾Ñ ÑÑÑÑавкиÑе на ÑÑпеÑа на IEEF, Ð¾Ñ Ð¿ÑÑÐ²Ð¸Ñ ÑÑок до завÑÑÑванеÑо на ÑÑажа, ÑÑй каÑо Ñе Ñа Ñези, коиÑо намиÑÐ°Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе деÑÑинаÑии за пÑакÑикиÑе на ÑвоиÑе ÑÑениÑи.

ÐÑÑакÑивен дневен Ñед: РазлиÑниÑе пÑогÑами Ñа ÑÑздадени вÑз оÑнова на наÑокиÑе на ÐСР(ÐÑÑжавен веÑÑник), Ñака Ñе Ñе Ñа в ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ Ð´ÑÑжавниÑе ÑазпоÑедби и Ñе допÑÐ»Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñа на ÑеÑниÑе ÑÑиÑели, коиÑо добавÑÑ Ñези, коиÑо ÑпоÑед ÑÑÑ Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¸ за ÑабоÑа Ðо Ñози наÑин ÑÑениÑиÑе Ñе иÑÐºÐ°Ñ ÑÑед компанииÑе, коиÑо изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð¿ÐµÑÑонал за пÑакÑикиÑе.

ÐÑвкавоÑÑ Ð½Ð° гÑаÑиÑиÑе: ÐÑвкавиÑе гÑаÑиÑи Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑениÑиÑе да оÑганизиÑÐ°Ñ ÑвоеÑо вÑеме и да Ñе Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð°Ñ Ñ ÑемпоÑо Ñи.

ÐаÑеÑиал за поддÑÑжка: РинÑензивниÑе маÑеÑиали на IEEF Ñе Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиали за ÑлеÑнÑване на ÑÑенеÑо. Ðо Ñози наÑин ÑÑÑденÑиÑе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑп до видеоклипове, допÑлниÑелен кÑÑÑ Ð¿Ð¾ английÑки език, обÑÑение по ÑеÑники на обÑÑение и вÑиÑко, Ð¾Ñ ÐºÐ¾ÐµÑо Ñе нÑждаÑÑ, за да завÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð±ÑÑениеÑо Ñи.

УÑаÑÑие: ÐлаÑовеÑе наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑÑаÑÑиеÑо, Ñака Ñе ÑÑениÑиÑе да не Ñа зÑиÑели в кÑÑÑа Ñи, а да Ñа акÑивна ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑеÑа на обÑÑение.

ÐÑакÑики: IEEF поÑÑоÑнно ÑÑÑÑи най-добÑиÑе деÑÑинаÑии и компании за пÑакÑикиÑе на ÑвоиÑе ÑÑениÑи, каÑо взема пÑедвид конкÑеÑниÑе обÑÑоÑÑелÑÑва на вÑеки Ñовек, близоÑÑÑа, ÑабоÑаÑа, коÑÑо Ñе извÑÑÑва Ñ ÑÑеника в ÑенÑÑÑа за пÑакÑикÑване и вÑзможноÑÑиÑе за завÑÑÑване наеÑи.

109926_3.jpg

ÐодгоÑовка на кÑÑÑове в IEEF

ÐÑÑÑÑÑ Ð½Ð° IEEF оÑнема поне една година Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑалоÑо на ÑазÑабоÑванеÑо Ð¼Ñ Ð´Ð¾ оÑиÑиалноÑо Ð¼Ñ ÑÑаÑÑиÑане. Той е ÑÑздаден вÑз оÑнова на изиÑкваниÑÑа на ÐиниÑÑеÑÑÑвоÑо на пÑавиÑелÑÑвоÑо, ÑвÑÑзани Ñ Ð²Ñеки кÑÑÑ, и Ñе ÑазÑиÑÑва Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑиÑÑа, Ñе пÑоÑеÑоÑиÑе, Ð¾Ñ ÑеÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑионален опиÑ, ÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° необÑодими за бÑдеÑиÑе пÑоÑеÑионалиÑÑи.

Ð¢Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑва обÑиÑна конÑÑлÑаÑивна докÑменÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ важно колиÑеÑÑво аÑдиовизÑален маÑеÑиал, за да Ñе ÑлеÑни ÑÑвоÑванеÑо на ÑÑдÑÑжаниеÑо. С Ñези кÑÑÑове е вÑзможно да Ñе пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¾ÑиÑиалниÑе ÑеÑÑиÑикаÑионни изпиÑи, а нÑколко Ð¾Ñ ÐºÑÑÑовеÑе ÑÑÑо Ñа ÑеÑÑиÑиÑиÑани Ð¾Ñ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑÑиÑеÑа Ð¥Ñан ÐаÑÐ»Ð¾Ñ I.

ÐÑакÑикиÑе ÑÑÑо Ñа Ð¾Ñ ÑеÑаваÑо знаÑение, заÑоÑо Ñова, коеÑо Ñе наÑÑава, Ñе оÑенÑва, пÑоÑеÑионалнаÑа компеÑенÑноÑÑ Ñе демонÑÑÑиÑа и в много ÑлÑÑаи Ñова е пÑÑк наÑин да бÑде Ð½Ð°ÐµÑ Ð² кÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÑажа. ÐÑÑÑоÑо на пÑакÑикиÑе Ñе избиÑа, каÑо Ñе Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ñедвид ÑпеÑиÑиÑниÑе нÑжди на вÑеки ÑÑеник, ÑÑÑеÑÑвÑваÑоÑо ÑÑÑÑене и вÑзможноÑÑиÑе за наемане.

109928_1.jpg

СоÑиално дейÑÑвие

IEEF ÑабоÑи и Ñ Ð¸Ð¼Ð¸Ð³ÑанÑи и бежанÑи, за да подпомогне ÑÑÑнаÑа инÑегÑаÑÐ¸Ñ Ð² ÑÑÑанаÑа, какÑо Ñ ÐµÐ·Ð¸ÐºÐ°, Ñака и Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалнаÑа ÑеÑÑиÑикаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° знаниÑ, коиÑо в много ÑлÑÑаи веÑе Ñа донеÑени Ð¾Ñ ÑеÑниÑе ÑÑÑани на пÑоизÑод.

109927_4.jpg

Места

Мадрид

Address
Avenida de América nº 8, 2º B 28028
Мадрид, Мадридска общност, Испания

Мостолес

Address
Calle Villaamil, 78 28934
Мостолес, Мадридска общност, Испания