Aeropole Flight Training

Представление

Прочетете официалното описание

Aeropole

Ðа Aeropole

Aeropole е пÑÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ, оÑнована пÑез 2010 година. Ðие Ñме ÑпеÑиалиÑÑи в пилоÑно обÑÑение за ÑеÑниÑеÑки напÑеднали ÑамолеÑи. Ðие ÑабоÑим Ñ ÑлоÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÑни Diamonds Ñ Ð¥ÐµÐ»Ð·Ð¸Ð½ÐºÐ¸-Malmi, ФинландиÑ, каÑо оÑновнаÑа ни база. ÐаÑаÑа одобÑена оÑганизаÑÐ¸Ñ ÑÑÑ ÑвоиÑе виÑоко квалиÑиÑиÑани и опиÑни инÑÑÑÑкÑоÑи е доÑÑÑпно и е гоÑов да оÑплаÑа ваÑиÑе ÑпеÑиÑиÑни нÑжди, незавиÑимо дали ÑÑе нов в авиаÑиÑÑа или Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ Ð½Ð° авиокомпаниÑ.

ÐаÑаÑа Ñел

Ðие Ð¾Ñ Aeropole Ñа ÑÑÑаÑÑни за Ñеб оÑигÑÑÑване Ñ Ð¾ÑлиÑна подгоÑовка на полеÑа. ÐаÑаÑа Ñел е да бÑдем Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ ÐµÐ´Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ ÑÑилиÑе вÑв Ð¤Ð¸Ð½Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ оÑноÑение на каÑеÑÑвоÑо. ÐаÑеÑо обеÑание кÑм Ð²Ð°Ñ Ðµ да Ñе оÑигÑÑи най-виÑоко каÑеÑÑво в обÑлÑжванеÑо на клиенÑиÑе, обÑÑение, обоÑÑдване и пеÑÑонал.

1. ÐÑлиÑно обÑлÑжване на клиенÑиÑе

Ðие Ñе напÑавим Ñамо обеÑаниÑ, Ñе можем да Ñе пазÑÑ. Това ознаÑава, да-на-ÑоÑкаÑа и ÑпÑаведливи договоÑи за обÑÑение, леÑен за ÑазбиÑане ÑенообÑазÑване и оÑкÑиÑа комÑникаÑиÑ, когаÑо неÑаÑа Ñе пÑоменÑÑ. гÑаÑиÑи за обÑÑение Ñа индивидÑално ÑÑобÑазени Ñ ÐаÑиÑе нÑжди, било Ñо по вÑеме на ÑедовноÑо ÑабоÑно вÑеме или веÑÐµÑ Ð¸ пÑез поÑивниÑе дни.

2. ÐаÑеÑÑво на обÑÑениеÑо

Ðие имаме много педагогиÑеÑки подÑод кÑм обÑÑениеÑо. Ðие не Ñме ÑÑк, за да покаже на наÑиÑе леÑаÑелни ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ опиÑ, но да Ñе обÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑÑениÑи да бÑÐ´Ð°Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñни и ÑигÑÑни, пилоÑи, дали ÑеÑниÑе леÑÑÑи Ñели Ñа пÑоÑеÑионални или за оÑдиÑ. Ðзели Ñме нов подÑод ÑÑÑ ÑиÑÑема за обÑÑение и каÑеÑÑвоÑо не Ñе вижда на вÑÑка дÑÑга ÑинландÑка Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ ÑÑилиÑе пÑеди. ÐаÑиÑе меÑоди на пÑеподаване Ñа изпÑобвани и ÑеÑÑвани Ð¾Ñ ÑвеÑовна клаÑа ÑиÑÑеми, коиÑо Ñе Ñа адапÑиÑани и допÑлниÑелно подобÑени за меÑÑÐ½Ð¸Ñ Nordic околнаÑа ÑÑеда - и Ñе оÑговаÑÑÑ Ð¸Ð·ÑÑло и надÑвÑÑлÑÑ ÐµÐ²ÑопейÑкиÑе авиаÑионни ÑазпоÑедби.

3. Modern ÑамолеÑи

ÐаÑаÑа ÑамолеÑи Ñа ÑÑÑÑоÑниеÑо на най-ÑÑвÑеменниÑе, идеален за обÑÑение и Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑиÑелно добÑи ÑезÑлÑаÑи за безопаÑноÑÑ (в дейÑÑвиÑелноÑÑ, най-добÑиÑе в индÑÑÑÑиÑÑа.) Смеем да ÑвÑÑдÑÑ, Ñе ÑабоÑÑÑ Ð½Ð°Ð¹-новоÑо и най-модеÑноÑо обÑÑение ÑлоÑа вÑв Ð¤Ð¸Ð½Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð² наÑаÑа Ñенова каÑегоÑÐ¸Ñ , ÐÑиÑки наÑи ÑÑÑденÑи Ñа наÑÑÑÑавани да Ñе обÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð²ÑÑÑÑ ÑÑÑкло на пилоÑÑкаÑа кабина на вÑздÑÑоплаваÑелни ÑÑедÑÑва, и ние ÑÑÑо ÑÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÑадиÑионни инÑÑÑÑменÑи, за да дадем на наÑиÑе ÑÑÑденÑи вÑиÑки ÑмениÑ, Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо Ñе нÑждаÑÑ.

4. ÐÑоÑеÑионални и ÑаланÑливи инÑÑÑÑкÑоÑи

ÐаÑиÑе инÑÑÑÑкÑоÑи Ñа ÑÑоÑиÑи, ако не и ÑилÑди ÑаÑове Ð¾Ð¿Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñо инÑÑÑÑкÑоÑи и повеÑеÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð°Ð²Ð¸Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑаÑÑÑÑен Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ. Те Ñа Ñ Ð½Ð°Ñ, заÑоÑо ÑмÑÑаÑ, инÑÑÑÑкÑиÑане вÑзнагÑаждаване и Ñа ÑÑÑаÑÑни за каÑеÑÑво - не пÑоÑÑо да Ñе ÑаÑовник до повеÑе леÑаÑелни ÑаÑа. Това заÑви, каÑеÑÑвоÑо на ÑказаниеÑо не поÑива на ÑаменеÑе индивидÑален инÑÑÑÑкÑоÑ, но Ñе подÑÑанва Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÑодиÑен подÑод за каÑеÑÑво в наÑаÑа оÑганизаÑÐ¸Ñ Ð¸ обÑÑение.

ÐаÑеÑо Ñбеждение е, Ñе единÑÑвениÑÑ Ð½Ð°Ñин да оÑÑане на вÑÑÑа е да пÑизнае ÑакÑа, Ñе вÑиÑки ние Ñме на едно безкÑайно пÑÑеÑеÑÑвие на ÑÑене - поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð´Ð²Ð° ÑÑез поÑÑоÑнÑÑво и непÑекÑÑнаÑо ÑÑÑвÑÑÑенÑÑване. Ðе позволÑвайÑе на Ñази Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¸ попÑеÑи да Ñе наÑлаждаваÑе на Ñова, коеÑо ÑÑе на пÑÑ Ð´Ð° Ñе опиÑа Ñ Ð½Ð°Ñ: вÑлнение и забавление Ñа неÑазделна ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð»ÐµÑенеÑо, незавиÑимо дали ÑÑе амбиÑиозен ÑаÑÑен Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ Ð¸Ð»Ð¸ запоÑване на нова и вÑзнагÑаждаване каÑиеÑа в авиаÑиÑÑа. Ðека ви води кÑм Ñези пÑеживÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñно!

Ðои Ñме ние?

Ðие Ñме авиаÑионни и Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿ÑоÑеÑионалиÑÑи Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑлваÑи Ñонове: ÑамолеÑни и ÑаÑÑÑÑни пилоÑи, каÑиеÑаÑа инÑÑÑÑкÑоÑи, инженеÑи ÑамолеÑи, Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð´Ð¶ÑÑи и пÑедпÑиемаÑи. ÐÑÑме ÑазоÑаÑовани Ð¾Ñ Ð»Ð¸Ð¿ÑаÑа на Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ ÑÑилиÑе наиÑÑина Ñе инÑеÑеÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑÑениеÑо Ñи ÑÑÑденÑиÑе и в обÑлÑжванеÑо на клиенÑиÑе, Ñака Ñе ние оÑнован един. Ðие може да не е най-евÑиниÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ ÑÑилиÑеÑо наоколо, но ние ÑÑÑ ÑигÑÑноÑÑ Ñе ÑÑÑеми да оÑÑане най-добÑиÑÑ!

ÐдобÑениÑ

  • EASA ÐТРСеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ FI.ATO.2016 - ÑинландÑки CAA ÐдобÑение за вÑиÑки кÑÑÑове по одобÑена ÐбÑÑение ÐÑганизаÑÐ¸Ñ (ÐТÐ) в ÑамкиÑе на ÐвÑопейÑкаÑа агенÑÐ¸Ñ Ð·Ð° авиаÑионна безопаÑноÑÑ (EASA) ÐÑавила.

Места

Хелзинки

Aeropole Oy (Flight Training) at Helsinki-Malmi, EFHF

Address
Helsinki-Malmi Airport Main terminal
00700 Хелзинки, Финландия
Телефон
+358 9 56274600