Delaware County Community College

Представление

Прочетете официалното описание

DCCC ФаÑада

Ðолеж ÐелаÑÑÑ ÐаÑнÑи (DCCC) РакÑедиÑиÑан, пÑблиÑен двÑгодиÑен колеж, намиÑÐ°Ñ Ñе в ÑÑедÑÑва, ÐенÑилваниÑ, ÐолежÑÑ ÑлÑжи 12 500 ÑÑÑденÑи, ÐклÑÑиÑелно повеÑе Ð¾Ñ 200 ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑÑденÑи ÐÑвÑд 50 ÑÑÑани. DCCC СÑÑденÑиÑе Ñе ÑÐ°Ð´Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° безопаÑен, виÑокоÑеÑнологиÑен кампÑÑ, заобиколен Ð¾Ñ Ð¿ÑиÑодаÑа, Ñ Ð»ÐµÑен доÑÑÑп до динамиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ иÑÑоÑиÑеÑки гÑад ФиладелÑиÑ, койÑо е на 22 киломеÑÑа. Ðай- Ðолеж оÑеÑÑи 40+ гÑадÑÑови пÑогÑами Ðа ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑÑденÑи. СÑÑденÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° завÑÑÑÐ°Ñ 2-годиÑна аÑоÑииÑана ÑÑепен и да пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° 4-годиÑна бакалавÑÑÑка пÑогÑама, ако желаÑÑ. ÐаÑаÑа ÑлÑжба за ÑÑанÑÑÐµÑ Ð¸Ð¼Ð° паÑÑнÑоÑÑÑво Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑе Ð¾Ñ 40 колежа и ÑнивеÑÑиÑеÑа, за да ÑоÑмиÑа двÑÑÑÑанни и гаÑанÑиÑани договоÑи за пÑиемане и ÑпоÑазÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑÑноÑÑно ÑÑÑÑавÑне. ÐаÑеÑо меÑÑоположение в кÑайгÑадÑки ФиладелÑÐ¸Ñ Ðава вÑзможноÑÑ Ð½Ð° ÑÑениÑиÑе да поÑеÑÑÑ Ñези и много дÑÑги ÑÑилиÑа на изÑоÑноÑо кÑайбÑежие на СÐЩ

DCCC Ðава на ÑÑждеÑÑÑанниÑе ÑÑÑденÑи доÑÑÑп до оÑлиÑни пÑогÑама ESL; ÐндивидÑално внимание Ð¾Ñ ÑÑÑана на пÑоÑеÑоÑиÑе ÑÑез малки клаÑове (ÑÑедно 20 ÑÑеника); Редин по един ÑÑвеÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° академиÑни, имигÑаÑионни и лиÑни пÑоблеми.

ÐÑвоÑеÑе пÑавилаÑа за пÑиемане

Ðа да бÑÐ´Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑÑнаÑи в колеж, TOEFL, IELTS, SAT и ACT ÑезÑлÑаÑи ÐÐ Ñа необÑодими. Ðо вÑеме на оÑиенÑаÑиÑÑа, ÑÑениÑиÑе Ñе бÑÐ´Ð°Ñ ÑеÑÑвани и поÑÑавени на подÑодÑÑиÑе нива на английÑки и маÑемаÑиÑеÑки клаÑове. ÐÑедлагаме пÑогÑама за ESL за ÑÑÑденÑи, коиÑо може да Ñе нÑждаÑÑ Ð¾Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑлниÑелни кÑÑÑове по английÑки език. ÐÑпÑеки Ñе не Ñе изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° пÑиемане, ако имаÑе ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ ÑеÑÑовеÑе, Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð·Ð° ÑелиÑе на наÑÑанÑванеÑо. РезÑлÑаÑиÑе ÑÑÑбва да Ñа акÑÑални в ÑамкиÑе на 5 години.

  • ТоÑка за TOEFL iBT Ð¾Ñ 80+, оÑенка TOEFL PBT Ð¾Ñ 550+ или оÑенка IELTS Ð¾Ñ 6,5+ Ñе ви даде пÑаво да вземеÑе ÑеÑÑа за английÑки език (а не ESL ÑеÑÑа за позиÑиониÑане). - РезÑлÑÐ°Ñ SAT Reading Ð¾Ñ 500 или ACT Reading ÐÑенка Ð¾Ñ 18 квалиÑиÑиÑа ÑÑÑденÑиÑе да Ñе ÑегиÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° английÑки ÑÑÑÑав I (ENG 100).
  • ÐаÑемаÑиÑеÑка оÑенка по СÐТ Ð¾Ñ 500+ или ACT маÑемаÑиÑеÑки ÑейÑинг Ð¾Ñ 20+ квалиÑиÑиÑа ÑÑÑденÑиÑе да Ñе ÑегиÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° клаÑове по маÑемаÑика на ÑÑоÑвеÑноÑо ниво.
DCCC ÑÑÑденÑи

ÐивоÑÑÑ Ð½Ð° кампÑÑа

Media, ÐенÑÐ¸Ð»Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðµ Ñдобна кÑайгÑадÑка обÑноÑÑ, извеÑÑна каÑо "ÐÑадÑÑ Ð½Ð° вÑиÑки". Ð¢Ñ Ðµ безопаÑна и ÑиÑа Ñ Ñдобни магазини, ÑеаÑÑи, ÑеÑÑоÑанÑи и апаÑÑаменÑи. ÐеÑниÑÑ Ð·Ð° ползване обÑеÑÑвен ÑÑанÑпоÑÑ Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð¸Ñе Ðи ÑвÑÑзва Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ñад ФиладелÑиÑ. ФиладелÑÐ¸Ñ Ðµ извеÑÑна Ñ Ð¸ÑÑоÑиÑÑа Ñи и е един Ð¾Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¸Ñе глобални ÑенÑÑове на ÐмеÑика за бизнеÑ, здÑавеопазване, обÑазование и кÑлÑÑÑа. ÐÑадÑÑ Ð¿Ñедлага иÑÑоÑиÑеÑки и кÑлÑÑÑни ÑÑкÑовиÑа каÑо Liberty Bell и мÑзеиÑе Ð¾Ñ ÑвеÑовна клаÑа, вклÑÑиÑелно ÐÑÐ·ÐµÑ Ð½Ð° изкÑÑÑваÑа вÑв ФиладелÑиÑ, ÐонÑÑиÑÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ ÑенÑÑÑ Ð¸ ÑондаÑÐ¸Ñ ÐаÑнÑ. ÐÑ DCCC ÑÑÑденÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ ÐÑ ÐоÑк (2 ÑаÑа), ÐаÑингÑон (2.5 ÑаÑа), ÐалÑÐ¸Ð¼Ð¾Ñ Ð¸ ÐоÑÑÑн, какÑо и кÑаÑиви плажове и планини.

ÐобÑоÑо заобикалÑне на обÑазованиеÑо, вклÑÑваÑо дейноÑÑи, ÑпоÑÑ Ð¸ ÑÑаÑÑие на обÑноÑÑÑа, впеÑаÑлÑва поÑенÑиалниÑе ÑÑанÑÑеÑни ÑÑилиÑа, ÑвелиÑава ваÑиÑе вÑзможноÑÑи за ÑÑанÑÑеÑни ÑÑипендии и пÑизиви кÑм бÑдеÑи ÑабоÑодаÑели. ÐÑо заÑо Delaware County Community College пÑедлага ÑедиÑа дейноÑÑи, коиÑо да ви Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð½Ð°Ñ Ð´Ð° подобÑиÑе ваÑеÑо ÑÑене, да ÑкÑепиÑе довеÑиеÑо и да ви даде иÑÑинÑко ÑÑвÑÑво за обÑноÑÑ. ÐзвÑнклаÑни дейноÑÑи, Ð¾Ñ Ð»ÐµÐºÐ° аÑлеÑика до академиÑни клÑбове и ÑÑÑденÑÑко пÑавиÑелÑÑво, Ñе обединÑÐ²Ð°Ñ Ñ ÑоÑа Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки ÑÑеÑи на живоÑа - ÑоÑа каÑо Ñеб, коиÑо ÑÑанÑÑоÑмиÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð¸ вÑзможноÑÑи ÑÑез пÑеÑледване на нови Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑмениÑ.

DCCC Campus

Student жилиÑа

DCCC е гоÑд да пÑедложи на ÑÑÑденÑиÑе ÑедиÑа жилиÑни опÑии, вклÑÑиÑелно помоÑÑа на кооÑдинаÑоÑа на жилиÑноÑо наÑÑанÑване, койÑо ÑабоÑи в оÑиÑа на International Student Services.

СÑÑденÑиÑе, коиÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¸ÑÑинÑки амеÑиканÑки Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð´Ð° живеÑÑ ÑÑÑ ÑемейÑÑво, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° избеÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑаÑа пÑогÑама Homestay. СÑÑденÑиÑе в пÑогÑамаÑа Ñе живеÑÑ Ñ Ð¿Ñиемно ÑемейÑÑво и Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÑаÑÑна обзаведена ÑпалнÑ, ползване на домаÑниÑе помеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ взаимодейÑÑвие Ñ Ð¿ÑиемноÑо ÑемейÑÑво. ÐклÑÑени Ñа Ñпално белÑо, кÑÑпи, вÑиÑки ÑÑлÑги и 2 ÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° ден. РдопÑлнение кÑм ÑедовниÑе пÑиемни ÑемейÑÑва, има огÑаниÑен бÑой ÑоÑпиÑализиÑани меÑÑонаÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ· ÑÑана. Тези ÑÐ°Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑигÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð²ÑиÑко, оÑвен ÑÑанене. СÑÑденÑÑÑ Ñе оÑговаÑÑ Ð·Ð° ÑобÑÑвениÑе Ñи пазаÑÑване и гоÑвене.

ÐÑкои ÑÑÑденÑи пÑедпоÑиÑÐ°Ñ Ð´Ð° живеÑÑ Ð² незавиÑими, Ñподелени жилиÑа Ñ Ð´ÑÑги ÑÑÑденÑи и без домакин - коеÑо е извеÑÑно каÑо ÑÑÑденÑÑки жилиÑе. ÐÑÑаÑа е напÑлно обзаведена и обоÑÑдвана. ÐÑеки ÑÑеник има ÑаÑÑна ÑÐ¿Ð°Ð»Ð½Ñ Ð¸ ÑÐ¿Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð²ÑиÑки оÑÑанали ÑÑаи, вклÑÑиÑелно бани, вÑекидневна и ÑÑапезаÑиÑ, какÑо и кÑÑнÑ. УÑениÑиÑе Ñа оÑговоÑни за ÑобÑÑвениÑе Ñи ÑÑÑиÑ. СпеÑиÑиÑноÑо ÑпоÑазÑмение и меÑеÑнаÑа ÑакÑа Ñе опÑеделÑÑ Ð¾Ñ ÑобÑÑвеника на дома. СÑÑеÑÑвÑÐ²Ð°Ñ Ð¸ множеÑÑво вÑзможноÑÑи за живеене в кваÑÑалиÑе в колежиÑе. ÐÑадовеÑе в близоÑÑ Ð´Ð¾ колежа вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ðедии, плоÑад ÐÑÑаÑн, ÐоÑмал и ХавÑÑÑаÑн.

DCCC CampusDCCC Campus

Места

Филаделфия

Delaware County Community College - Marple Campus

Address
901 S. Media Line Rd, Media
PA 19063 Филаделфия, Пенсилвания, Съединени Американски Щати
Уебсайт
Телефон
+1 610-359-5050

Програми

Асоциирана степен по науки
Асоциирана степен по приложни науки
Ассоциирана степен по изкуства
Това училище също предлага: