Mid Michigan College

Представление

Прочетете официалното описание

5

MMCC не е еднакÑв за вÑиÑки, но е мÑÑÑо, кÑдеÑо ÑÑÑденÑиÑе Ð¾Ñ Ð²ÑÑка ивиÑа Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑпеÑелÑÑ Ð½ÐµÑо Ñенно.

ÐолÑÑеÑе повеÑе в ÑÑедаÑа Ð¾Ñ Mid Michigan Community College на Vimeo.

Ðе Ñамо заÑоÑо наÑиÑе клаÑове Ñе пÑеÑвÑÑлÑÑ Ð½Ð° пÑблиÑни и ÑаÑÑни ÑнивеÑÑиÑеÑи в ÑÑлаÑа ÑÑÑана. Ðе Ñамо заÑоÑо Ñе бÑдеÑе обединени Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñен ÑÑвеÑник, койÑо Ñе ÑабоÑи Ñ Ð²Ð°Ñ Ð·Ð° деÑиниÑанеÑо и каÑÑогÑаÑиÑанеÑо на ваÑÐ¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¿Ñез ваÑеÑо вÑеме в MMCC . Ðе Ñамо заÑоÑо Ñе бÑдеÑе оÑенени каÑо индивид, койÑо може да допÑинеÑе знаÑиÑелно за ваÑеÑо ÑÑене и за ваÑиÑе вÑÑÑÑниÑи. Ðо ÑÑй каÑо ÑÑе ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð² "СÑеден" ознаÑава да полÑÑиÑе повеÑе Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑазованиеÑо Ñи, повеÑе за ваÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð°Ñ Ð¸ повеÑе за ваÑеÑо бÑдеÑе. MMCC пÑедлага наÑало, коеÑо пÑедлага неÑо богаÑо и Ñникално. ÐезавиÑимо дали иÑкаÑе да ÑпеÑÑиÑе паÑи за ÑеÑиÑигодиÑниÑе Ñи или за напÑеднали обÑазоваÑелни планове, вие Ñе вÑÑÑаÑе в колежа каÑо неÑÑадиÑионен ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð»Ð¸ иÑкаÑе да влезеÑе в каÑиеÑа в ÑамкиÑе на две или повеÑе години ÑÑез една Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑÑÑговÑки , ÑеÑниÑеÑки или пÑоÑеÑионални пÑогÑами, ние Ñме ÑвеÑени, Ñе Ñе полÑÑиÑе повеÑе в ÑÑедаÑа. 6

ÐÑогÑами на обÑÑение

Ð MMCC Ñе ÑокÑÑиÑаме вÑÑÑÑ ÑÑлоÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñод кÑм обÑÑениеÑо. РазбиÑаме, Ñе вÑеки ÑÑеник има индивидÑални Ñели и заÑова вÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ ÑÑÑбва да пÑÑÑва по пÑÑÑ, койÑо конкÑеÑно поÑÑига Ñази Ñел.

РазлиÑни пеÑни за ÑазлиÑни Ñели:

MMCC пÑедлага ÑеÑиÑи вида пÑогÑами за обÑÑение и пÑогÑами, а в ÑамкиÑе на повеÑеÑо Ð¾Ñ Ñези пеÑни ÑÑÑденÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° избиÑÐ°Ñ Ð¾Ñ ÐºÑаÑкоÑÑоÑни вÑзможноÑÑи за обÑÑение, двÑгодиÑни аÑоÑииÑани ÑÑепени или ÑÑанÑÑеÑни ÑÑепени, коиÑо Ñе инÑегÑиÑÐ°Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¿Ñоблемно в ÑеÑиÑиÑе години в дÑÑги колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи , Това ознаÑава, Ñе незавиÑимо дали ÑÑе пÑакÑиÑеÑки, пÑакÑиÑеÑки обÑÑаем или по-Ñдобно да Ñе занимаваÑе Ñ ÑеоÑии и конÑепÑии, незавиÑимо дали иÑкаÑе да Ñе пÑиÑÑединиÑе кÑм ÑабоÑнаÑа Ñила Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° до две години или дали иÑкаÑе да оÑидеÑе на бакалавÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ извÑн неÑ, MMCC има неÑо, коеÑо Ñе ÑабоÑи за ваÑ. Ð Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑиÑелна ÑÑойноÑÑ.

Места

Планина Приятна

Mid Michigan Community College

Address
2600 S Summerton Rd, Mt Pleasant, MI 48858 United States
Планина Приятна, Мичиган, Съединени Американски Щати
Уебсайт
Телефон
+1 (989) 773-6622